MM52 / Likun Wang 

Likun Wang

Actress , Age: 35 ( Zodiac Sign: Aries )
Birthday: March 22nd (Friday), 1985
Sex: Female, Blood Type: AB, Height: 167cm , Weight: 46kg
Official Site: http://t.sina.com.cn/wanglikunblog

Biography: Likun Wang is an actress, known for You yi ge di fang zhi you wo men zhi dao (2015), Beijing Youth (2012) and Wu Hao Te Gong Zu 2 (2012)....