MM52 / Miaoke Lin 

Miaoke Lin

Actress , Age: 21 ( Zodiac Sign: Cancer )
Birthday: July 1st (Thursday), 1999
Birth Place: Beijing, China
Sex: Female,

Biography: Miaoke Lin was born on July 1, 1999 in Beijing, China. She is an actress, known for Mou ga ji bo (2011), Hong lou meng (2010) and 37 (2010)....