MM52 / Minzhi Wei 

Minzhi Wei

Actress , Age: 34 ( Zodiac Sign: Scorpio )
Birthday: October 30th (Wednesday), 1985
Sex: Female, Height: 158cm

Biography: Minzhi Wei is an actress, known for Yi ge dou bu neng shao (1999)....