MM52 / Ni Jia 

Ni Jia

Actress , Age: 46 ( Zodiac Sign: Pisces )
Birthday: February 28th (Thursday), 1974
Birth Place: Nanjing, China
Sex: Female, Blood Type: AB, Height: 168cm

Biography: Ni Jia was born in March 1974 in Nanjing, China. She is an actress, known for Da Ming Gong Ci (2000), Da zuo deng xiang you zhuan (1996) and Ma La Po Xi (2006)....