MM52 / Xi Qi 

Xi Qi

Actress , Age: 35 ( Zodiac Sign: Virgo )
Birthday: September 16th (Sunday), 1984
Birth Place: Guizhou
Sex: Female, Height: 174cm , Weight: 52kg

Biography: Xi Qi is an actress, known for Fu cheng mi shi (2012) and Wan Wu Sheng Zhang (2015)....